BIP - Dane podstawowe

Dane podmiotu w rejestrze REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu

 
Numer identyfikacyjny REGON 017295002
Numer NIP 1132497104
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 282 W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. DR JANA BOGDANOWICZA

Adres siedziby

 
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina/Dzielnica lub Delegatura WARSZAWA - PRAGA-POŁUDNIE
Ulica, miejscowość UL. NIEKŁAŃSKA 4/24, WARSZAWA
Poczta 03-924 WARSZAWA


Pozostałe (udostępnione) dane

 
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 97 - ZESPOŁY SZKÓŁ I PLACÓWEK SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNEJ
Kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Data wpisu do rejestru / ewidencji lub data powstania podmiotu 2000-06-21
Data rozpoczęcia działalności 2000-09-01
Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Nazwa rejestru / ewidencji REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny 12465

Struktura organizacyjna

Struktura Szkoły

Podczas pobytu szpitalnego zapewniamy edukację dzieciom z klas 0-8 szkoły podstawowej. Opieką wychowawczą obejmujemy wszystkich chętnych uczniów. 

Kierownictwo

Szkołą kieruje dyrektor Alicja Kott.

Majątek

Finansowanie Szkoły

Działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz ze środków od sponsorów. 

Wynagrodzenia nauczycieli ustalane są w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz 249) i regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały Rady m. st. W-wy LXXIII/1966/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Majątek Szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Warszawie funkcjonuje w pomieszczeniach Szpitala Dziecięcego SPZOZ im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie - umowa użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 31,24m2.

Majątek szkoły stanowi:

 • Sprzęt komputerowy zgodnie z Księgą Inwentarzową;
 • Sprzęt audiowizualny zgodnie z Księgą Inwentarzową;
 • Kserokopiarki zgodnie z Księgą Inwentarzową;
 • Księgozbiór i multimedia zgodnie z Księgą Inwentarzową.

Redakcja BIP

Adres redakcji:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282

w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ im. prof. Jana Bogdanowicza

03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24

Redaktor strony BIP:

Agnieszka Kaczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP - Funkcjonowanie

Konta i lokalizacje

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282

w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ im. prof. Jana Bogdanowicza

03-924 Warszawa

ul. Niekłańska 4/24

Tel.: 0-22 50-98-325

Faks: 0-22 50-98-256

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja szkoły

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw - godziny przyjęć

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godz. 12.00 - 14.00

Tel.: 0-22 50-98-325

Faks: 0-22 50-98-256

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestry

Rejestry

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga uczniów;
 • Dane osobowe w dziennikach zajęć.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 • pracowników;
 • emerytów.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Dokumenty szkolne

Statutowe dokumenty szkolne

Opis dokumentu Typ Data  
Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 pdf 2017-11-23 [pobierz] 292kB
Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 pdf 2017-11-23 [pobierz] 370kB
Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 pdf 2017-11-23 [pobierz] 395kB
Kodeks etyki nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 pdf 2017-11-23 [pobierz] 202kB
Regulamin ucznia-pacjenta pdf 2012-11-11 [pobierz] 39kB
SUP-er karta pdf 2012-11-11 [pobierz] 32kB

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Opis dokumentu Typ Data  
 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pdf 2012-11-11  [pobierz] 189kB
 Wniosek o dofinansowanie - dzieci pdf 2012-11-11 [pobierz] 148kB
 Wniosek o dofinansowanie - pracownicy pdf 2012-11-11 [pobierz] 175kB
 Wniosek o dofinansowanie - emeryci pdf 2012-11-11 [pobierz] 172kB

 

Sprawozdania finansowe

Opis dokumentu                                                     Typ Data  
 Sprawozdanie finansowe - 2018 pdf 2019-05-15  [pobierz] 6MB

 

Terminy posiedzeń komisji socjalnej SPS282 w 2019r (wtorki):

 • 19 lutego
 • 9 kwietnia
 • 11 czerwca
 • 17 września
 • 12 listopada

 

Fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów

Opis dokumentu Typ Data  
 Zakładowy Fundusz Zdrowotny - informacje pdf  2012-12-22 [pobierz] 27kb 
 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej pdf  2012-12-22 [pobierz] 25kb

 

Komisja Zdrowotna w Biurze Edukacji zbiera się raz na kwartał w 2019 r.:

 • I posiedzenie komisji - 29 marca - wnioski do 22 marca
 • II posiedzenie komisji - 14 czerwca - wnioski do 10 czerwca
 • III posiedzenie komisji - 27 września - wnioski do 23 września
 • IV posiedzenie komisji - 29 listopada - wnioski do 25 listopada

Wnioski można składać bezpośrednio w Biurze Edukacji ul. Górskiego 7 lub na Niekłańskiej u P. Iwony Kowalczyk.

BIP - Ogłoszenia

Praca

Oferty pracy

Aktualnie brak ogłoszeń o pracy.

Przetargi

Przetargi

Aktualnie brak ogłoszeń o przetargach.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Aktualnie brak zamówień.

BIP - Narzędzia

Instrukcja obsługi

Menu podmiotowe

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu.

Dostęp do BIP Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 uzyskuje się poprzez kliknięcie w menu górnym witryny - pozycji "Biuletyn informacji Publicznej". Menu to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej. Część BIP charakteryzuje się dedykowanym dla niej menu prawym - które prowadzi do poszczególnych zagadnień o charakterze BIP. Informacje BIP są grupowane tematycznie - menu umieszczone z prawej strony witryny pozwala na ich wybór.

BIP - Klauzule

Klauzula RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 282 w Warszawie (dalej zwanym SPS nr 282  jest: Dyrektor SPS 282 w Warszawie.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania SPS 282, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Dawidem Gołębskim za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów pra.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SPS 282;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami SPS 282;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z SPS 282 przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor SPS 282.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;                                                            

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SPS 282  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dla Ucznia i Rodzica

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w szkole jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Bogdanowicza, z siedzibą w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24. 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej ................................

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego w/w. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.