• Fotolia 66693622 S
  • Fotolia 66697328 S

Deklaracja dostępności serwisu nieklanska.edu.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nieklanska.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-05-03.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Agnieszka Kaczorek, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 50-98-325.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 282 w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ im. prof. Jana Bogdanowicza, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Niekłańskiej i od ul. Holenderskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejść znajdują się podjazdy dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia od ul. Holenderskiej. Przejścia nie są zabezpieczone bramkami. Pomieszczenia na wszystkich piętrach w budynku dostępne są dla osób na wózkach. W budynku są windy i podjazdy dla wózków.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szpitalu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.